600721oia 01 11zon

Dr. Gerard L. Hanley, California State University เยือนสถาบัน

     รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ Dr. Gerard L. Hanley, Assistant Vice Chancellor, Academic Technology Services, California State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบันฯ เพื่อเยี่ยมชมสำนักบรรณสารการพัฒนา ห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์ ศูนย์การเรียนทางไกล และพิพิธภัณฑ์สถาบัน และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในที่ 21 กรกฎาคม 2560

Dr. Gerard L. Hanley, California State University เยือนสถาบัน
Dr. Gerard L. Hanley, California State University เยือนสถาบัน
Dr. Gerard L. Hanley, California State University เยือนสถาบัน
Dr. Gerard L. Hanley, California State University เยือนสถาบัน
Dr. Gerard L. Hanley, California State University เยือนสถาบัน
Dr. Gerard L. Hanley, California State University เยือนสถาบัน