600725 01 11zon scaled

งานสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560

   เมื่อวันที่ 24 – 25 กรกฎาคม 2560 กองงานผู้บริหาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560 ขึ้น โดย ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธการบดีฝ่ายวางแผนกล่าวเปิดงาน และรับฟังการบรรยายเรื่อง ความท้าทายและการปรับตัวของอุดมศึกษาไทยในกระแส Disruptive โดย คุณพิชญ์ บุญตรา รองผู้อำนวยการกลุ่มด้านลูกค้าสถาบันการศึกษา บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน)

          นอกจากนี้ รศ.ดร.ประดิษฐ์  วรรณรัตน์ อธิการบดี ได้นำเสนอข้อมูสารสนเทศสถาบัน และ ผศ.ดร.เกษมศานต์ โชติชาครพันธุ์ รองอธการบดีฝ่ายวางแผน รศ.ดร.จิรประภา  อัครบวร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายคุณภาพ ได้นำเสนอและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการทบทวนวิสัยทัศน์และกระบวนการ เพื่อให้ทันต่อยุคกระแสการเปลี่ยนแปลง สอดคล้องกับภารกิจ รวมถึงการนำเสนอกิจกรรม Disruptive Education / Research / Service ของคณะและสำนักที่ได้ดำเนินการไปแล้ว นอกจากนี้ยังได้เปิดเวทีรับฟังข้อเสนอแนะ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถาบัน ณ ชาโต เดอ เขาใหญ่ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดนครราชสีมา

งานสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560
งานสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560
งานสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560
งานสัมมนาผู้บริหาร ครั้งที่ 27 ประจำปี 2560