600810 04 11zon

โครงการอบรม “Content Marketing”

       เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยกลุ่มงานสื่อสารองค์การและกิจกรรมเพื่อสังคม จัดโครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง “Content Marketing” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง Content Marketing ให้กับบุคลากรของสถาบันที่ดูแลรับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ นักศึกษา ศิษย์เก่า รวมถึงผู้สนใจ ให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาทักษะและปรับใช้ในงานตนและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรชื่อดัง “คุณณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง” ผู้เชี่ยวชาญด้าน Digital marketing และเจ้าของเว็บไซต์การตลาดสุดฮิต nuttaputch.com ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และได้รับเสียงตอบรับความพึงพอใจจากผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านเป็นอย่างดี

โครงการอบรม “Content Marketing”
โครงการอบรม “Content Marketing”
โครงการอบรม “Content Marketing”
โครงการอบรม “Content Marketing”
โครงการอบรม “Content Marketing”
โครงการอบรม “Content Marketing”