600815 05

“นิด้า” จับมือ บริษัท พานิชภิวัฒน์ จำกัด ร่วมลงนาม MOU

 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนายแดน เหตระกูล ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่าง บริษัท พานิชภิวัฒน์ จำกัด กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ณ ห้องชัยพฤกษ์ ชั้น 2 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 

          อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ตระหนักถึงภารกิจด้านบริการวิชาการแก่สังคมและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชนควบคู่กับภารกิจด้านการเรียนการสอนและการทำวิจัย จึงได้ร่วมกันทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ บริษัท พานิชภิวัฒน์ จำกัด โดย นายแดน เหตระกูล (กรรมการผู้จัดการ) ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจผลิตสื่อที่มีชื่อว่า Smart Achieve (สัมมาอาชีพ) ในรูปแบบ New Media on Social & Online และธุรกิจด้านการศึกษาในรูปแบบ Training & Content Media ทั้งระบบ Online และ Offline รวมทั้งประกอบธุรกิจ SE Project Organizer ผู้รับจัดงาน Event ในทุกรูปแบบ โดยมีเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการบริการสังคมและมุ่งมั่นในการทำธุรกิจบนพื้นฐานวิชาการ 

          ทั้งนี้ ทั้งสองหน่วยงานต่างเห็นพ้องต้องกันว่า ภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคม และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับภาคเอกชนควบคู่กับภารกิจด้านการเรียน การสอน และการทำวิจัยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนช่องทางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยเชิงสร้างสรรค์ ร่วมกันดำเนินการจัดทำสื่อจากผลงานวิชาการ และผลงานวิจัยในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองหน่วยงานให้มีความรู้ในด้านการผลิตสื่อทางวิชาการร่วมกัน จึงเป็นที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงความในครั้งนี้

“นิด้า” จับมือ บริษัท พานิชภิวัฒน์ จำกัด ร่วมลงนาม MOU
“นิด้า” จับมือ บริษัท พานิชภิวัฒน์ จำกัด ร่วมลงนาม MOU
“นิด้า” จับมือ บริษัท พานิชภิวัฒน์ จำกัด ร่วมลงนาม MOU
“นิด้า” จับมือ บริษัท พานิชภิวัฒน์ จำกัด ร่วมลงนาม MOU
“นิด้า” จับมือ บริษัท พานิชภิวัฒน์ จำกัด ร่วมลงนาม MOU
“นิด้า” จับมือ บริษัท พานิชภิวัฒน์ จำกัด ร่วมลงนาม MOU
“นิด้า” จับมือ บริษัท พานิชภิวัฒน์ จำกัด ร่วมลงนาม MOU
“นิด้า” จับมือ บริษัท พานิชภิวัฒน์ จำกัด ร่วมลงนาม MOU
“นิด้า” จับมือ บริษัท พานิชภิวัฒน์ จำกัด ร่วมลงนาม MOU