600727 28

ดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อของแผ่นดิน ในหลวง รัชกาลที่ ๙

  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิต- พัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อ ของแผ่นดิน จำนวน 9,999 ดอก โดยมี ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการ นักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม เป็นประธานในพิธี

          พร้อมด้วยนายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบัน- บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้แทนสมาคมนักศึกษาเก่าฯ คณาจารย์ บุคลากร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมงาน โดยมีพิธีเปิดไปเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งการจัดโครงการในครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนวิทยากรและอุปกรณ์ จากสำนักงานเขตบางกะปิ และกรุงเทพมหานคร สำหรับการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จำนวนหนึ่ง โดยสถาบันได้จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ คอยให้บริการแก่จิตอาสา ทั้งนี้จิตอาสาสามารถร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ได้ที่ โถงชั้น 2 อาคารชุบ กาญจนประกร ตั้งแต่ วันที่ 31 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560 (ยกเว้นวันที่ 12-14, 19, 21-25, 27-28 สิงหาคม 2560) จากนั้นสถาบันจะรวบรวมนำดอกไม้จันทน์ที่ประดิษฐ์เรียบร้อยแล้วส่งมอบให้กับสำนักงาน เขตบางกะปิต่อไป

ดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อของแผ่นดิน ในหลวง รัชกาลที่ ๙
ดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อของแผ่นดิน ในหลวง รัชกาลที่ ๙
ดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อของแผ่นดิน ในหลวง รัชกาลที่ ๙
ดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อของแผ่นดิน ในหลวง รัชกาลที่ ๙
ดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อของแผ่นดิน ในหลวง รัชกาลที่ ๙
ดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อของแผ่นดิน ในหลวง รัชกาลที่ ๙
ดอกไม้จันทน์ แทนใจลูกนิด้า ถวายพ่อของแผ่นดิน ในหลวง รัชกาลที่ ๙