600822 03 11zon scaled

นักศึกษาและบุคลากรเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารสถาบัน

  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน ได้แก่ นายสิรภพ ว่องสนองกิจ, นางสาวชนาภา เมืองงามสมบูรณ์ และนางสาววรรณิภา คุดสีลา ซึ่งได้รับทุนรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2560 พร้อมด้วย นายสรธัญ สุมานิตย์ และนางสาวชุติกาญจน์ ฉลองวงศ์ ซึ่งได้ทุนเรียนภาษาจีน Huayu Enrichment Scholarship (HES) ประจำปี 2560 ของรัฐบาลสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารสถาบัน ในโอกาสที่จะเดินทางไปศึกษาต่อ

          ในการนี้ รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี พร้อมทั้ง รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ ร่วมแสดงความยินดี และให้โอวาทแก่นักศึกษา

นักศึกษาและบุคลากรเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารสถาบัน
นักศึกษาและบุคลากรเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารสถาบัน
นักศึกษาและบุคลากรเข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารสถาบัน