600825 07

มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานทำความสะอาดที่ทำความดี

   เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  ได้มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานทำความสะอาดที่ทำความดีโดยการเก็บของที่มีมูลค่าและส่งคืนให้กับเจ้าของ จำนวน 4 คน  ได้แก่  นางบุญเรือน แย้มยิ้ม  นางสาวยุพิน  แซ่ฮ้อ  นายสมบูรณ์ ลาภจิต และ นางทองคำ เทียนเงิน ซึ่งทั้ง 4 คน พนักงานของห้างหุ้นส่วนจำกัด บี เอส พี กรีนแอนด์การ์เด้น  ที่รับจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ภายในสถาบัน นอกจากนี้ ท่านอธิการบดี ได้กล่าวชมเชยและขอบคุณที่ได้กระทำความดีซึ่งเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับสถาบัน

          1. นางบุญเรือน แย้มยิ้ม ปฏิบัติงานที่ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 1 เก็บกระเป๋าใส่เงินของนักศึกษาของคณะสถิติประยุกต์ได้ที่ ห้องน้ำ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 1  ส่งคืนเจ้าของ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 09.00 และครั้งที่ 2 เก็บกระเป๋าใส่เงินได้ที่ ห้องน้ำ อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 1 นำมาส่งให้กลุ่มงานโสตทัศนูกรณ์และได้นำส่งคืนเจ้าของเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. 

          2. นางสาวยุพิน  แซ่ฮ้อ ปฏิบัติงานที่ อาคารนวมินทราธิราช ชั้น 2 เก็บกระเป๋าใส่เงินนำมาส่งให้กลุ่มงานผังแม่บทและอาคารสถานที่และได้นำส่งคืนเจ้าของ เมื่อวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 ณ ศูนย์อาหารชั้น 2 อาคารนวิมนทราธิราช  เวลาประมาณ 09.30 น.

          3. นายสมบูรณ์ ลาภจิต ปฏิบัติงานที่สวนน้ำตกน้อมเกล้า สนามเปตอง สวนน้ำตกสายม่าน เก็บโทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ ไอโฟน นำมาส่งให้ กลุ่มงานผังแม่บทและอาคารสถานที่และได้นำส่งคืน นายธนกฤต เตยานุรักษ์ นักศึกษาคณะสถิติประยุกต์ เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 เวลา   17.30 น.

          4. นางทองคำ เทียนเงิน ปฏิบัติงานที่ ห้องสมุดสุขุม นวพันธ์ เก็บกระเป๋าใส่เงินได้ ณ ห้องสมุดสุขุม นวพันธ์ ชั้น 4 อาคารบุญชนะ อัตถากร เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 และนำได้นำส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อส่งคืนเจ้าของ

มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานทำความสะอาดที่ทำความดี
มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานทำความสะอาดที่ทำความดี
มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานทำความสะอาดที่ทำความดี
มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานทำความสะอาดที่ทำความดี
มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานทำความสะอาดที่ทำความดี
มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานทำความสะอาดที่ทำความดี
มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานทำความสะอาดที่ทำความดี
มอบเกียรติบัตรให้กับพนักงานทำความสะอาดที่ทำความดี