600830 01

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560

  เมื่อวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560 โดยในช่วงเช้ามีการบรรยายซักซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย วิธีการอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว การดับเพลิง ซักซ้อมทีมปฏิบัติการ แนะนำจุดรวมพล พร้อมทั้งฝึกการปฐมพยาบาลและเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย โดยวิทยากรจากสถานีดับเพลิงหัวหมาก

          ในช่วงบ่ายเป็นการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามอาคารสูงต่างๆของนิด้า ได้แก่ อาคารสยามบรมราชกุมารี , อาคารบุญชนะ อัตถากร , อาคารชุบ กาญจนประกร , อาคารนวมินทราธิราช , อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ , อาคารนิด้าสัมพันธ์ และอาคารราชพฤกษ์ นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องดับเพลิงแต่ละชนิด การใช้รถกระเช้า และการใช้รอกช่วยชีวิต ซึ่งการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหวในครั้งมี มีคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาให้ความสำคัญและปฏิบัติตามแผนการฝึกซ้อมของเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี

ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว ประจำปี 2560