600914 03 scaled

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

  เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยภายในงานสถาบันได้จัดให้มีพิธีมอบโล่นักศึกษาเก่าดีเด่น พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา พิธีมอบโล่รางวัลโครงการวัฒนธรรมตรงต่อเวลา และพิธีมอบรางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาปัจจุบัน

          ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม กล่าวรายงาน และ รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่/รางวัลต่างๆ พร้อมกันนี้ พลเอกธีรเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วมแสดงความยินดีมอบช่อดอกไม้ให้กับนักศึกษาเก่าดีเด่น และได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีให้แก่นักศึกษาเก่าดีเด่นทุกท่าน ซึ่งการจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 ในครั้งนี้ มีคณะผู้บริหารสถาบัน คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560