600906 06 11zon

นิด้า จับมือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงนาม MOU ด้านสิ่งแวดล้อม

          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ได้ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม (MOU) กับ ดร.วิจารย์ สิมาฉายาปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นการเริ่มต้นความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งความร่วมมือทางวิชาการอื่นๆ โดยมีคณาจารย์ ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบัน จากคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม นิด้า รวมถึงผู้บริหารจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมเป็นสักขีพยานจำนวนมาก

นิด้า จับมือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงนาม MOU ด้านสิ่งแวดล้อม
นิด้า จับมือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงนาม MOU ด้านสิ่งแวดล้อม
นิด้า จับมือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงนาม MOU ด้านสิ่งแวดล้อม
นิด้า จับมือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงนาม MOU ด้านสิ่งแวดล้อม
นิด้า จับมือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงนาม MOU ด้านสิ่งแวดล้อม
นิด้า จับมือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติฯ ลงนาม MOU ด้านสิ่งแวดล้อม