600914oia 05 11zon

University of Nebraska Lincoln เยือนสถาบัน

  เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2560 Asst. Prof. Dipra Jha, Director of Global Engagement for Hospitality, Restaurant and Tourism Management จาก University of Nebraska Lincoln ประเทศสหรัฐอเมริกา เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับผู้บริหารของสถาบัน เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในการนี้ รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ด้วย

University of Nebraska Lincoln เยือนสถาบัน
University of Nebraska Lincoln เยือนสถาบัน
University of Nebraska Lincoln เยือนสถาบัน
University of Nebraska Lincoln เยือนสถาบัน
University of Nebraska Lincoln เยือนสถาบัน
University of Nebraska Lincoln เยือนสถาบัน