600920 01

สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2560

        เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดกิจกรรม “สภาสถาบันพบประชาคม” ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องประชุม จีระ บุญมาก อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบัน เป็นประธานในพิธี

          ในการนี้ รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา เลขานุการสภาสถาบัน ได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการสภาสถาบันชุดปัจจุบัน สรุปผลการดำเนินงานของสภาสถาบันในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงข้อเสนอแนะจากที่ประชุมสภาสถาบันในด้านต่างๆ หลังจากนั้น ได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นของประชาคม เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสถาบันต่อไป ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากประชาคมนิด้า เข้าร่วมงานกว่า 600 คน

สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2560
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2560
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2560
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2560
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2560
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2560
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2560
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2560
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2560
สภาสถาบันพบประชาคม ประจำปีงบประมาณ 2560