600921oia 08 scaled

Cultural Hours 2017

    เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารสาสตร์ จัดงาน Cultural Hours ครั้งที่ 2/2560 ให้แก่นักศึกษาไทยและนักศึกษานานาชาติ ณ ห้องประชุม 805 ชั้น 8 อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ โดยมีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น จำนวน 60 ท่าน

          ในครั้งนี้กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ได้รับเกียรติจาก  Mr. Dorji Wangchuk นักศึกษาปริญญาโท สัญชาติภูฏาน วิทยาลัยนานาชาติ นายพงศกร เตียรถ์วัฒนานนท์ นางสาวอมราวดี ไชยโยสัญชาติไทย และ Miss Tadam Somsamouth สัญชาติลาว นักศึกษาปริญญาโท คณะการจัดการการท่องเที่ยว และคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ Mr. Hasanuzzaman Tushor นักศึกษาปริญญาเอก สัญชาติบังคลาเทศ  Mr.Tin Minn Oo นักศึกษาปริญญาโท สัญชาติจีนเมียนมาร์ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ และ Mr. Abubakar Ahmad นักศึกษาปริญญาเอก สัญชาติไนจีเรีย คณะรัฐประศาสนศาตร์ ได้แบ่งปันข้อมูลประเทศและวัฒนธรรม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องประเทศดังกล่าวกับนักศึกษานานาชาติ

Cultural Hours 2017
Cultural Hours 2017
Cultural Hours 2017
Cultural Hours 2017
Cultural Hours 2017
Cultural Hours 2017
Cultural Hours 2017