600921 01 11zon

สภาคณาจารย์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

  เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 สภาคณาจารย์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 และการรับฟังความคิดเห็น เรื่อง “นิด้ากับการเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นสถาบันอุดมศึกษาในกำกับของรัฐ”  ดำเนินโดย รศ.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ ประธานสภาคณาจารย์ ศ.ดร.ศิวัช พงษ์เพียจันทร์ รองประธานภาคณาจารย์คนที่ 2 และ ดร.วัชรชัย  จิรจินดากุล กรรมการสภาคณาจารย์ แถลงผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาของสภาคณาจารย์ และรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ จากอดีตประธานสภาคณาจารย์ อาจารย์ นักวิจัย บรรณารักษ์ และนักศึกษาเพื่อนำประเด็นต่าง ๆ ไปสู่การพัฒนาสถาบันต่อไป 

สภาคณาจารย์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
สภาคณาจารย์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
สภาคณาจารย์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
สภาคณาจารย์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
สภาคณาจารย์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
สภาคณาจารย์จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560