600923 11 scaled

งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมพัฒนาที่ดิน สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันนโยบายศึกษาโดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อเดนาวร์ โครงการการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการขยะและน้ำทิ้ง และ โครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ นิด้า จัดงานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวต้อนรับ ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน ผู้อำนวยการโครงการประชารวมใจคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ กล่าวรายงาน และ นายจักรพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “การคืนความสดใสให้คลองแสนแสบ”

          ภายในงานมีการสัมมนาถอดบทเรียนจากพื้นที่ประสบความสำเร็จในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดย ผศ.ดร.ภาติญา เขมะชีวะกุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. , ผศ. สุชาดา ไชยสวัสดิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ EESH มจธ. , คุณระเบียบ ภูผา กองส่งเสริมและเผยแพร่ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดำเนินรายการ โดย ผศ.ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. และการสัมมนา เรื่อง “การสร้างเครือข่ายสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยเครือข่ายชุมชนเขตบางกะปิ , เครือข่ายชุมชนเขตคันนายาว และเครือข่ายชุมชนเขตมีนบุรี หนองจอก คลองสามวา ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.แตงอ่อน มั่นใจตน และกล่าวสรุปการสัมมนา โดย คุณทิพพาภรณ์ ตันติสุนทร ผู้อำนวยการร่วมสถาบันนโยบายศึกษา

          นอกจากนี้ ยังมีการแสดงการจัดการขยะและน้ำทิ้ง จากโรงเรียนบ้านขุนประเทศ , มายากล “น้ำเสียเป็นน้ำดี-ข้าน้อยนี้จะทำให้ดู” และการแสดงจินตลีลาไทเก๊ก 7 ช่วงวัยเพื่อสายน้ำ รวมถึงการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากชุมชนต่างๆมากมาย การจัดงานในครั้งนี้ มีนักเรียน นักศึกษา เครือข่ายชุมชน หน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อม และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานกว่า 1,200 คน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2560
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2560
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2560
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2560
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2560
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2560
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2560
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2560
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2560
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2560
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2560
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2560
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2560
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2560
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2560
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2560
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2560
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2560
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2560
งานมหกรรมรวมใจเพื่อสายน้ำ ประจำปี 2560