600927oia 01 scaled

International Student Corps, Udayana University เยือนสถาบัน

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก International Student Corps, Udayana University, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบัน เพื่อเยี่ยมชม และร่วมพูดคุยเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องราชพฤกษ์ อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์

International Student Corps, Udayana University เยือนสถาบัน
International Student Corps, Udayana University เยือนสถาบัน
International Student Corps, Udayana University เยือนสถาบัน
International Student Corps, Udayana University เยือนสถาบัน
International Student Corps, Udayana University เยือนสถาบัน
International Student Corps, Udayana University เยือนสถาบัน