640104 11

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564

  คณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำโดย ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ,ผศ.ดร.รักษ์พงศ์ วงศาโรจน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน และ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์

          เดินทางเข้าพบเพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แด่ ท่านชวน หลีกภัย (ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร) ณ อาคารรัฐสภา เกียกกาย จากนั้นได้เดินทางเข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง (เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) , ศาสตราจารย์ ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล (ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) , ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช (เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา) และ รองศาสตราจารย์ ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ (ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ณ อาคารพระจอมเกล้า กระทรวง อว. และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ถ.ศรีอยุธยา ตามลำดับ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2564

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2564