601004 05 scaled

National Chengchi University เยือนสถาบัน

 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 Ms.Sasha Ou Yang, Executive Manager for South & Southeast Asia and Oceania จาก National Chengchi University(NCCU) สาธารณรัฐจีน (ใต้หวัน) เยือนสถาบัน เพื่อหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน ในการนี้ รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และรศ.ดร.อาวีวรรณ ปัญญาโกเมศ ให้การต้อนรับ โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ นำเยี่ยมชมสถาบัน

National Chengchi University เยือนสถาบัน
National Chengchi University เยือนสถาบัน
National Chengchi University เยือนสถาบัน
National Chengchi University เยือนสถาบัน
National Chengchi University เยือนสถาบัน
National Chengchi University เยือนสถาบัน
National Chengchi University เยือนสถาบัน
National Chengchi University เยือนสถาบัน