640112 04

MOU ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนายวิรัตน์  มนัสสนิทวงศ์  ผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อม ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระหว่างกรุงเทพมหานคร กับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          เพื่อสร้างเครือข่ายแลกแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พัฒนาเมืองตลอดจนพัฒนาบุคลากรของกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ โดยมี ศ.ดร.วิสาขา  ภู่จินดา คณบดีคณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และนางสาวนิจศรา  ธรรมชีวีวงศ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนงาน สำนักสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 1 สำนักการโยธา ชั้น 6 อาคาร 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

MOU ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
MOU ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
MOU ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
MOU ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
MOU ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม