601006mou 01 scaled

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ งาน Thailand MICE Intelligence Conference 2017

 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) โดย รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะการจัดการการท่องเที่ยว เป็นผู้แทนจากสถาบันเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อสานต่อความร่วมมือในการดำเนินการส่งเสริม เชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล และยกระดับความรู้ความสามารถแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์ ระหว่างสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และสำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน.

          ภายในงาน Thailand MICE Intelligence Conference 2017 และได้มอบของที่ระลึก ให้กับ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สสปน. ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ งาน Thailand MICE Intelligence Conference 2017
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ งาน Thailand MICE Intelligence Conference 2017
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ งาน Thailand MICE Intelligence Conference 2017
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ งาน Thailand MICE Intelligence Conference 2017
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ งาน Thailand MICE Intelligence Conference 2017
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ งาน Thailand MICE Intelligence Conference 2017