640114 04

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ

 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564  ผศ.ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้เข้าสวัสดีปีใหม่ 2564 คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ ที่ได้ทุ่มเทและเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ทำให้การขอตำแหน่งทางวิชาการของสถาบัน รวดเร็วเป็นอันดับ 1 ของประเทศ

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ