640118 02

แสดงความยินดีแด่ “ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์”

  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำโดย ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พร้อมด้วยกระเช้าแสดงความยินดีแด่ “ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์” กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)