640118 02

แสดงความยินดีแด่ “ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์”

  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 คณะผู้บริหารสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) นำโดย ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ พร้อมด้วยกระเช้าแสดงความยินดีแด่ “ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์” กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.)

แสดงความยินดีแด่
แสดงความยินดีแด่