601101 10

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 รศ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ วัดเสนหา พระอารามหลวง ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาเก่าและปัจจุบัน เข้าร่วมพิธี

          โดยในปีนี้ สถาบันได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนในจังหวัดนครปฐม จำนวน 5 แห่ง แห่งละ 10,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม นักธรรม และบาลี วัดเสนหา, โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดเสนหา, โรงเรียนทวารวดี, โรงเรียนเทศบาล 2 วัดเสนหา (สมัครพลผดุง) และโรงเรียนเทศบาล 3 (สระกระเทียม) สรุปยอดเงินถวายรวม เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,490,214 บาท

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560