640119 04

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการจัดตั้งวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ (TASSHA)

  ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในฐานะประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการจัดตั้งวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ (TASSHA) เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564

          ในการประชุมดังกล่าว ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.อว. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการแต่งตั้ง ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และได้มอบนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ให้กับสถาบันเศรษฐกิจพอเพียง และสถาบันอีก 4 แห่งภายใต้วิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ (TASSHA)

          ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ ประธานสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงได้นำเสนอเป้าหมายการดำเนินงานของสถาบันที่ส่งเสริมการใช้นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปผสานกับเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาให้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็น International Role Model ของประเทศกำลังพัฒนา ผ่านการดำเนินการตามภารกิจหลัก 4 ด้านคือ การเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางวิชาการของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน การวิจัย การสร้างและพัฒนากำลังคนและทุนทางปัญญา และการส่งเสริมการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ พร้อมนำเสนอตัวอย่างโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ 2564 และปี 2565 ภายใต้วงเงิน 40 ล้านบาท และ 169 ล้านบาท ตามลำดับ

ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการจัดตั้งวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ (TASSHA)
ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการจัดตั้งวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ (TASSHA)
ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการการจัดตั้งวิทยสถานสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ (TASSHA)