601031 06 11zon

ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน MOU กับ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง

  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ โดยศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง เพื่อร่วมมือในการวิจัยและการศึกษาในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์และโครงการพัฒนาเมือง,ร่วมมือในการวิจัยและการศึกษาในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และระบบขนส่งทางทะเล (Transportations) การพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีขนส่ง (TOD) และการพัฒนาท่าเรือ (Ocean Marina)

          โดยมี รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ นายบุญ ยงสกุล นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีกรรมการบริหาร บริษัทภูเก็ตพัฒนาเมือง กรรมการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ภูเก็ต เจ้าหน้าที่จากสถาบันการเงิน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน MOU กับ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง
ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน MOU กับ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง
ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน MOU กับ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง
ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน MOU กับ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง
ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน MOU กับ บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง