640121 01

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ “รองศาสตราจารย์ ดร. จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา” องคมนตรี และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ “รองศาสตราจารย์ ดร. อนุมงคล ศิริเวทิน” อดีตอธิการบดี และคณะกรรมการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ ห้องประชุมสิริวัฒนภักดี อาคารนราธิปพงศ์ประพันธ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่