601208 01 11zon

Nottingham Trent University เยือนสถาบัน

   เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 Mr.Christophe Crabot, College International Manager จาก Nottingham Trent University (NTU) สหราชอาณาจักร และ Prof. Dr. T.K. Peng, Dean, International College จาก I-Shou University (ISU) สาธารณรัฐจีน เดินทางเยือนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์อย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับผู้บริหารของสถาบัน เกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน

ในการนี้ ผศ.ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ รศ.ดร.กาญจ์นภา อมรัชกุล คณะสถิติประยุกต์ และผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภายนต์ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะภาษาและการสื่อสาร   โดยมีเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ภายในสถาบัน

Nottingham Trent University เยือนสถาบัน
Nottingham Trent University เยือนสถาบัน