‘ปั่นกัน กั้นโกง’

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) และ ผศ.ทพ.บัณฑิต จิรจริยาเวช ประธานคณะทำงานโครงการ ‘บัณฑิตไทยไม่โกง’ ร่วมเปิดโครงการ ‘ปั่นกัน กั้นโกง’ ซึ่งเป็นการรณรงค์ผ่านกิจกรรมปั่นจักยานโดยเริ่มจากนิด้า ถึง จามจุรีสแควร์ เพื่อส่งเสริมปลูกฝังค่านิยมให้นักศึกษาทั่วประเทศมีความซื่อสัตย์รับผิดชอบต่อสังคมและปฏิเสธการคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีภาคีเครือข่าย นิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไปจำนวนกว่า 440 คัน ร่วมปั่นจักรยานในครั้งนี้