เปิดอาคาร ‘ชุบ กาญจนประกร’

รศ.ดร.ประดิษฐ์ วรรณรัตน์ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมพิธีเปิดแพรภาพวาด ศ.ดร.ชุบ กาญจนประกร และป้ายชื่ออาคาร ‘ชุบ กาญจนประกร’ เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นบุคคลสำคัญของสถาบันในการประกอบคุณงามความดี โดยมี รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาของสถาบัน โดยจัดขึ้น ณ อาคารชุบ กาญจนประกร นิด้า