สถาบันเปิดบ้านต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสถาบัน สถาบันเปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวมจำนวน 8 ท่าน นำโดย รศ.มาลีณี จุโฑปะมา อธิการบดี และผศ.สุพัตรา รักการศิลป์ รองอธิการบดี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ (NIDA Museum) และสำนักบรรณสารการพัฒนา