พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2557 ณ วัดบึง จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 สถาบันได้รับเงินบริจาคจากคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธา ยอดสุทธิ จำนวน 1,737,519 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบเก้าบาทถ้วน) โดยสถาบันได้บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนต่างๆ โรงเรียนละ 10,000 บาท ดังนี้ 1.โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดบึงกิตติวิทยา 2.โรงเรียนวัดสระแก้ว 3.โรงเรียนสวนหม่อน 4.โรงเรียนทหารอากาศบำรุง 5.โรงเรียนเทศบาล 3 (ยมราชสามัค