งานเลี้ยงแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของคณะบริหารธุรกิจ คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน

ผศ.ดร.วิพุธ อ่องสกุล (คณบดีคณะบริหารธุรกิจ), นายสุมิตร เพชราภิรัชต์ (กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ), คุณฤทธิ์ ธีระโกเมน (ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์), นายธนากร เกษตรสุวรรณ (นายกกิติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ), นายสมชาย หาญจิตต์เกษม (กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)) (จากซ้ายมาขวา) ร่วมเลี้ยงแสดงความยินดีกับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ของคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมอนันตราสยาม กรุงเทพฯ