620724 02

ส่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีหลัง

 เมื่อวันพุธที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ “นิด้า” จัดเสวนาในหัวข้อ “ส่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครึ่งปีหลัง” โดยวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิของหลักสูตร RE-Pro by NIDA และ จัดการแถลงข่าวหลักสูตรน้องใหม่

          โครงการอบรมทางวิชาการหลักสูตรสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่หรือ RE-Junior by NIDA มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม อาทิ ผู้ที่มีความสนใจในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ มาร่วมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการบริหารโครงการอสังหาริมทรัพย์ให้ประสบผลสำเร็จและสร้างเครือข่ายในวงการอสังหาริมทรัพย์ โดยตลอดหลักสูตรเปิดโอกาสให้ผู้เข้าอบรมร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อนำไปเป็นแนวทางและต่อยอดการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรนี้จัดการเรียนการสอนโดยวิทยากรและคณาจารย์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ เริ่มแล้ววันนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณกีรติ ตั้งก้องเกียรติ โทรศัพท์ : 080-588-8069 หรือ Official LINE : @reprobynida