การเสวนา เรื่อง “ขบวนการเสรีไทย พ.ศ.2484-2488 : ความรักชาติที่ควรจดจำ”

   เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 สำนักบรรณสารการพัฒนา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

จัดการเสวนา เรื่อง “ขบวนการเสรีไทย พ.ศ.2484-2488 : ความรักชาติที่ควรจดจำ” ณ ห้องประชุม

ดร.สมศักดิ์ และคุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี โดยได้รับเกียรติจาก

ศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานในพิธี

   ภายในงานได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ องคมนตรี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ขึ้นกล่าวให้โอวาท

และคุณเควิน ลอง ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ให้เกียรติ

ขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ นอกจากนี้มีการเสวนา เรื่อง “ขบวนการเสรีไทย พ.ศ.2484-2488 : ความรักชาติ

ที่ควรจดจำ” โดย ผศ.ดร.อัศวิน จินตกานนท์ คุณภุชงค์ กันทาธรรม และผศ.ดร.การดี เลียวไพโรจน์

โดย ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การ ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ

การเสวนาในครั้งได้กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญในอดีต การรวมตัวและการเคลื่อนไหว ของขบวนการ

เสรีไทย และวีรกรรมอันกล้าหาญของกลุ่มเสรีไทย ซึ่งภายในงาน ทายาทและผู้แทนเสรีไทย

รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของสถาบัน ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก