summer camp ครั้งที่ 4

เมื่อวันที่ 16-25 มิถุนายน 2558 กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้จัดกิจกรรม summer camp

ครั้งที่ 4 ในหัวข้อ Sufficiency Economy for Sustainable development ขึ้น

ณ กรุงเทพมหานคร สมุทรสงครามและเพชรบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด

จำนวน 96 คน จาก 21 ประเทศทั่วโลก โดยการจัดงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีพร้อมกับ

มิตรภาพอันน่าประทับใจ