620731 04

ICT ต้อนรับคณะผู้บริหารและข้าราชการตำรวจ

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและข้าราชการตำรวจ จากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าศึกษาดูงาน เรื่องการให้บริการอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศพร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และ Data Center เมื่อวันที่ 31กรกฎาคม 2562