2558camp2 00 11zon

ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 2(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงาน The 2nd NIDA ASEAN Camp ภายใต้หัวข้อ “ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน” มีนักศึกษาจากหลากหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมค่ายและทำกิจกรรมต่างๆ เป็นเวลา 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 17-22 มิถุนายน 2558 โดยได้รับเกียรติจากรศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวเปิดงานต้อนรับนักศึกษาที่เข้าร่วมค่าย จำนวน 96 คน ช่วงเย็นมีงานเลี้ยงสังสรรค์ และการแสดงของนักศึกษาบรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานกิจกรรมในค่าย ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” “การประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในด้านศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม” โดย รศ.ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา การทำกิจกรรม CSR ปรับปรุงห้องสมุดและภูมิทัศน์ โรงเรียนบ้านใหม่สำโรง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ ครู นักเรียน และผู้ปกครองจากนั้นได้เข้ากลุ่มทำกิจกรรม เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำและการทำงานเป็นทีม ด้วยกิจกรรมWalk Rally และในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ระวีวรรณ เอื้อพันธ์วิริยะกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวปิดงานและมอบประกาศนียบัตร พร้อมกับอวยพรให้นักศึกษาที่มาร่วมค่ายประสบความสำเร็จก้าวสู่การเป็นผู้นำนักพัฒนา จิตสาธารณะ นำพาประเทศสู่สากลต่อไป

ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำ ครั้งที่ 2(ค่ายนิด้าพัฒนาผู้นำสู่อาเซียน)