งานเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “ทิศทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย”

เมื่อวันอังคารที่ 28 กรกฎาคม 2558 คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานเสวนาวิชาการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ เรื่อง “ทิศทางการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย” ณ ห้อง 3003 ชั้น 3 อาคารนวมินทราธิราช โดยได้รับเกียรติจากคุณตวง อันทะไชย สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พลเรือเอกอมร ณ บางช้าง สมาชิกสภานิติบัญญัติ และคุณนภาพร อาร์มสตรอง ผอ.สำนักติดตามและประเมินผล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ในการนี้ ศาสตราจารย์ ดร.นิสดารก์ เวชยานนท์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ