620802 00

โครงการ CSR สำนักวิจัย

 สำนักวิจัยจัดกิจกรรม “เด็กดีใจเพราะผู้ใหญ่ใจดี (CSR from Research Center)” ประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562  โดยได้การระดมเงินสมทบทุนจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ทุนค่าอาหารกลางวัน ทุนค่ารถรับส่งนักเรียนที่บ้านไกลและขาดแคลน และสิ่งของจำเป็น เพื่อนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย ตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

          ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนและคุณภาพชีวิตของนักเรียน