620824 04

NIDA International Outing 2018

  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 กลุ่มงานกิจการนานาชาติได้จัดโครงการกิจกรรมนันทนาการให้แก่นักศึกษานานาชาติที่กำลังศึกษาในปัจจุบันและเข้าศึกษาใหม่ ไปทัศนศึกษา (International Outing) ณ  สถานที่สำคัญของประเทศไทย เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆของประเทศไทย ณ พระราชวังสนามจันทร์  และตลาดดอนหวาย จังหวัดนครปฐม โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการนานาชาติเป็นผู้อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง