นักศึกษาปริญญาโทภาคปกติและภาคพิเศษ เยี่ยมชมงานสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรง และร่วมออกอากาศในรายงาน “ตู้ปณ. ข่าว 3”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2558 รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ นำนักศึกษาปริญญาโทภาคปกติและภาคพิเศษ รายวิชา นน 7103 การจัดการภาพลักษณ์ชื่อเสียงองค์กร เยี่ยมชมงานสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ตรง และร่วมออกอากาศในรายงาน “ตู้ปณ. ข่าว 3”
พร้อมกันนี้ คณะนักศึกษาได้รับฟังการบรรยายและร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ เรื่อง “กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ชื่อเสียงช่อง 3” กับคุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ์ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และคุณดวงรัตน์ มหาวนิช ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์