620824spa 05

ประชุม ปอมท. ครั้งที่ 8

  เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 สภาคณาจารย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 25 มหาวิทยาลัยจากสมาชิก ปอมท. ทั้งหมด 28 มหาวิทยาลัย

          ทั้งนี้แบ่งการประชุมเป็น 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงแรก การปาฐกถาเกียรติยศ หัวข้อ “ศาสตร์พระราชาและแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ช่วงที่สอง การประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2562 ช่วงที่สาม การเสวนาวิชาการและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “นวัตกรรมการศึกษาด้วยศาสตร์พระราชาฝ่าวิกฤติอุดมศึกษาไทย” โดย 1. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 2. ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา อดีตประธานกรรมการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์ธุรกิจและวิทยาการข้อมูล คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ดำเนินการเสวนา โดย คุณรัตน์ติกรณ์ จารุเกษตรวิทย์ ผู้ดำเนินรายการ สถานีโทรทัศน์ NEWS 1 (นิวส์วัน)