620824nida 10

Proud To Be NIDA นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ร่วมกับ สมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ แถลงข่าวการจัดงานปาฐกถาพิเศษ “นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” และร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าที่ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และสมาชิกรัฐสภา ภายใต้ธีมงาน “Proud to be NIDA”

          โดยมี ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร , นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ , พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย , ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก . ศาสตราจารย์ ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ อธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวว่า ในวาระครบรอบการสถาปนา 53 ปีของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และโอกาสที่นักศึกษาเก่าของสถาบันจำนวนมากได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารประเทศ ผู้บริหารองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA และสมาคมนักศึกษาเก่า สพบ. ในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดงาน “Proud to be NIDA” นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยขึ้น ในวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 เวลา 16.30-22.30 น. ณ ห้อง BCC Hall โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็นทรัลลาดพร้าว เพื่อสร้างและรักษาเครือข่ายความสัมพันธ์กับนักศึกษาเก่า Proud to be NIDA เป็นกิจกรรมแรกของการสร้างและสานความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกับนักศึกษาเก่า เพื่อรับฟังปาฐกถาจากประธานสภาผู้แทนราษฎร และรัฐมนตรีที่เป็นศิษย์เก่าของสถาบัน รวมถึงเพื่อส่งมอบงานวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) ที่เป็นประโยชน์กับการพัฒนาประเทศของคณาจารย์สถาบันให้แก่รัฐบาล เพื่อสร้างสานสัมพันธ์และเครือข่ายระหว่างผู้บริหารสถาบัน นักศึกษาเก่า และคณาจารย์ของสถาบัน และเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่านิด้าที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่งสำคัญในฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศ

          งานครั้งนี้ นับเป็นโอกาสพิเศษที่ได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญระดับประเทศที่ดำรงตำแหน่งสำคัญในรัฐบาลใหม่ ให้เกียรติมาร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “นิด้ากับการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน” พร้อมกันนี้ทางสถาบันได้ส่งมอบงานวิจัยเชิงนโยบาย (Policy Research) ของคณาจารย์สถาบันต่อรัฐบาล รวม 9 ด้าน ที่คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม สอดคล้องตามเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals) และเพื่อการพัฒนาประเทศไทยสู่ความสมดุลและยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy Philosophy) ได้แก่ นโยบายด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน นโยบายด้านการศึกษา นโยบายด้านการเกษตร นโยบายด้านการท่องเที่ยว นโยบายด้านความเสมอภาคและลดความเหลื่อมล้ำ นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต นโยบายด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงใช้เวทีนี้ร่วมแสดงความยินดีกับ นักศึกษาเก่าที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี และสมาชิกรัฐสภา “ซึ่งในโอกาสอันน่ายินดีนี้ ผมเองในฐานะนักศึกษาเก่า อาจารย์ และผู้บริหารของสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ (NIDA) อยากให้ทุกท่านได้ร่วมภาคภูมิใจในความเป็น NIDA ร่วมกัน” อธิการบดีกล่าว