620827oia 05

International Youth Ambassadors Exchange Program 2019 เยือนสถาบัน

  เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณดา จันทร์สม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกานต์ แก้วนุช ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติ และ Dr. Yu-Hsiu Lee อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ ให้การต้อนรับ Mr. Ming-Cheng Lin ผู้อำนวยการโครงการ International Youth Ambassadors Exchange Program 2019

          พร้อมเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน), ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ในโอกาสเดินทางเยือนสถาบัน โดยมีเจ้าหน้าที่จากกลุ่มงานกิจการนานาชาติอำนวยความสะดวกแก่คณะเพื่อเยี่ยมชมห้องสมุดสุขุม นวพันธ์ และห้องสมุดอาเซียน ถนัด คอมันตร์