ขอแสดงความยินดี

ขอแสดงความยินดี

เมื่อวันพุธที่ 9 กันยายน 2558 รศ.ดร.อนุมงคล ศิริเวทิน เป็นตัวแทนสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแก่ รศ. ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

นายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ในโอกาสได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

(การจัดการ) จากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2557 ในการประชุมสภาสถาบัน

ครั้งที่ 6/2558 (พิเศษ)