620829 03

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน

 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนและเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกับคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานสัมมนาวิชาการ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี กับการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้หัวข้อ “การน้อมนำศาสตร์ของพระราชา สืบสานสู่การปฏิบัติ” ณ ห้องประชุม ดร.สมศักดิ์-คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล ชั้น 2 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

          โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นประธานในงานสัมมนา ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สืบสานศาสตร์ของพระราชาสู่การปฏิรูปประเทศ” โดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง และมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถึงวิธีการน้อมนำศาสตร์ของพระราชาไปสู่การปฏิบัติในหลากหลายบริบท ทั้งในส่วนของภาคการศึกษา ส่วนของชุมชนและท้องถิ่น รวมถึงภาคส่วนของธุรกิจและการรับผิดชอบต่อสังคม โดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นประโยชน์และเป็นองค์ความรู้ที่จะใช้เป็นแนวทางในการขยายผลให้กว้างขวางออกไป