โครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม

เมื่อวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 กองบริหารทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร ?เทคนิคการเขียนรายงานการประชุม โดยได้รับเกีรยติจาก

วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณพิไลพรรณ พันธุ์อารยะ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ

(ข้าราชการบำนาญ) อดีตผู้อำนวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ สำนักงาน

 คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักนายกรัฐมนตรี ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารสยามบรมราชกุมารี