การบรรยาย รู้ทัน ปัญหาโสตทัศนูปกรณ์

 เมื่อวันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2558 กองกลาง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการโครงการ

 บรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ?รู้ทัน ปัญหาโสตทัศนูปกรณ์? โดยได้รับเกียรติจาก นายสมศักดิ์

 อินทรสงเคราะห์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ นายดนุพล รื่นสุข ผู้ปฏิบัติงานโสต-

 ทัศนศึกษาปฏิบัติงาน นายผดุงศักดิ์ หลาบสุภา ผู้ปฏิบัติงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน บรรยาย

 และแนะนำระบบและการใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ปัญหา สาเหตุ และแนวทางในการแก้ไข

 การใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ ภายในงานมีคณาจารย์ และบุคลากร ของสถาบันเข้าร่วมรับฟัง

 เป็นจำนวนมาก