การเรียนการสอนหลักสูตร โตไปไม่โกง รุ่นที่ 3

ศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ มูลนิธิมั่นพัฒนา

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มูลนิธิเรวดี เทียนประภาส และกองทุนคนไทยใจดี

 รวมพลังขับเคลื่อนเพื่อสร้างจิตสำนึกและคุณค่าความดีตามนโยบายของคณะกรรมการต่อต้าน

 การทุจริตแห่งชาติ (คตช.) ได้จัดอบรมการใช้เครื่องมือในการเรียนการสอนหลักสูตร โตไปไม่โกง

 รุ่นที่ 3 ให้แก่ครูผู้สอนจากทั่วประเทศ จำนวน 200 คน วันที่ 4-5 สิงหาคม 2558 โดยมี

 รศ.ดร.จุรี วิจิตรวาทการ ประธานศูนย์สาธารณประโยชน์และประชาสังคมเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

 และเสวนาในหัวข้อ ?คุณค่าของความเป็นครู?