สัมมนากรณีศึกษา ICCS 2015

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดงานสัมมนากรณีศึกษา ICCS 2015 ณ ห้องประชุมจีระ บุญมาก

 ชั้น 3 อาคารสยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กำพล ปัญญาโกเมศ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กล่าวเปิดการสัมมนา และได้รับเกียรติจาก

 Prof. Dr. Pablo Collazzo Yelpo Vienna University of Economics and Business, เป็นองค์ปาฐก โดยมี ผศ.ดร.สาวิตรี คทวณิช รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะภาษาและการสื่อสาร

 ให้เกียรติเป็นพิธีกรดำเนินการสัมมนา ภายในงานมี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาสนใจเข้าร่วม เป็นจำนวนมาก